تبلیغات
قند پارسی - طرح درس فارسی دوم راهنمایی
تاریخ : سه شنبه 26 مهر 1390 | 10:59 ق.ظ | نویسنده : صداقتی

مشخصات

 

 

طرح درس شماره:1

مقطع تحصیلی :راهنمایی

ماده درسی:فارسی

مدت جلسه:70

دقیقه

تاریخ اجرا:

 

تعداد دانش آموزان:

پایه تحصیلی:دوم

موضوع درس:انقلاب اسلامی،تولدی دیگر

نام دبیر:مجتبی صداقتی

نام آموزشگاه:

اهداف کلی

1-آشنایی با ادبیات انقلاب  وتا ثیرآن بر ادبیات داستانی درقالب درسی به نثر نوشتاری  معاصر

2-مرور ویژگی های فعل،مسند،زبانوادبیات فارسی

3-آاشنایی با زبان به عنوان محمل افکار و اندبشه گوینده یا نویسنده

 

 

 

 

 

 

اهداف جزیی

دانش آموز باید:1-درس را رو خوانی وروان خوانی کند.

2-وازه های تازه یدرس راپیداکند ومعانی آن ها را تشخیص دهد.

3-ویژگی های انقلاب اسلامی رابیان کند.

4-تأثیر انقلاب اسلامی را درادبیات ،به خصوص ادبیات داستانی توضیح دهد.

5-درموردانقلاب مطلب بنویسد.

6-بتواند به خود ارزیابی هاپاسخ دهد.

7-از متن درس چند سوال پیداکندوپاسخ آن هارا بدهد.

8-ویژگی های فعل رابشمارد.

9-مسند رادرجمله های مختلف تشخیص بدهد

10-فرق زبان وادبیات را درعین درهم تنیدگی بداند وبرای آن ها مثال هایی بیاورد.

11-به ادبیات ونوشته های زیبای ادبی علاقه نشان دهد.

12-بتواند به تمرین های قسمت نوشتن پاسخ بدهد.

13به انقلاب اسلامی وآثار ونتایج آن علاقه مند شود.

مفاهیم وواژگان کلیدی

انقلاب اسلامی،تولدی دیگر،تاریخ معاصر،ویژگی های انقلاب ،زبان،ادبیات،ادبیات داستانی،تأثیرانقلاب برادبیات داستان،ایثار،استقلال،آزادی،شهامت،مسند،فعل وویژگی های آن،زبان محمل اندیشه و...

 

 

سازماندهی وچینش

هنگام اجرای روش تدریس بارش مغزی وسخنرانی،دانش آموزان به صورتuشکل می نشینندودرهنگام اجرای روش کارآیی تیم یاتدریس اعضای تیم دانش آموزان به صورت گروه های چهار یاپنج نفری دورمیزمشترک به صورت روبه رومی نشینند.

      تابلوی کلاس                                            تابلوی کلاس 

 

   • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان