تبلیغات
قند پارسی - سؤال های چهار گزینه ای درس ادبیات فارسی پایه ی دوم راهنمایی

1)               " صبح صادق قدرت كاذب شكست  / رشته های دام اهریمن گسست " این بیت از كیست.

الف)حمید سبزواری     ب)اقبال لاهوری     پ)نظامی              ت)فدایی مازندرانی

2)               تاریخ اردلان اثر كیست.

الف)مستوره ی كردستانی   ب)اقبال لاهوری      پ) نسیم شمال  ت) صائب تبریزی

3)               عبارت " پاكا ملكا ملك جان ها از آن توست و جمله دل ها به فرمان تو " چند جمله است.

الف)2 جمله                ب)1 جمله                پ)3 جمله               ت)4 جمله

4)               كدام یك از شعرا به داستان پردازی مشهور است.

الف)فردوسی              ب)نظامی                  پ)سعدی                ت)جامی

5)               نخستین ابزار پیدایش ادبیات .................. است.

الف)خط                     ب)شعر                       پ)زبان                  ت)نثر

6)               مهم ترین جزء گزاره .................... است.

الف)مفعول                  ب)متمم                     پ)مسند                  ت)فعل

7)               هر جمله از دو بخش ............... و ............... ساخته می شود.

الف)نهاد و گزاره       ب)فعل و فاعل           پ)فعل و مفعول        ت)نهاد و فعل

8)               كلمات و جمله و نوشته های ما ظرف هایی هستند كه ........... ما را در خود جای می دهند.

الف)فكر و باور        ب)احساسات            پ)خاطرات                ت)گفتار

9)               مفرد واژه ی علما كدام است.

الف)علم                    ب)عمل                    پ)عالم                    ت)علیم

10)          املای كدام واژه صحیح نیست.

الف)ارصه              ب)خفقان                  پ)طراوت                 ت)باطن

11)          خاكم و از مهر او آیینه ام / می توان دیدن نوا در سینه ام در این بیت چه آرایه ای به كار رفته است.

الف)تشخیص        ب)تشبیه              پ)تضاد                     ت)تلمیح

12)          " ذات او دروازه ی شهر علوم / زیر فرمانش حجاز و چین و روم" در بیت چه آرایه ای هست.

الف)تشخیص            ب)تلمیح             پ)تشبیه        ت)گزینه ی ب و پ صحیح است

13)          كدام گزینه با بقیه متفاوت است.

الف)رموز- رمز             ب)اسما- اسم          پ)حكومت- حكمت      ت)اصول- اصل

14)          سرود سپیده و سرود درد جزء آثار كدام شاعر است.

الف)حمید سبزواری         ب)قیصر امین پور    پ)محمود درویش      ت)میرزای شیرازی

15)          در كدام گزینه آرایه ی تلمیح به كار نرفته است.

الف)عشق با دشوار ورزیدن خوش است     چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

ب)مسلم اول شه مردان علی است              عشق را سرمایه ی ایمان علی است

پ)دارای دو گیتی ملك العرش خدایی        كاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا

ت)مرد را معرفت و علم و ادب می باید      روح را لذت تفریح و طرب می باید

16)          كدام گزینه درباره ی نشانه ی « - » نادرست است.

الف)معمولا در ابتدای گفت و گوی بین اشخاص در نمایش نامه ها و فیلم ها

ب)هنگامی كه كلمه ای در آخر سطر نگنجد     پ)در نوشتن مكالمات تلفنی

ت)معمولا در انتهای گفت و گوی بین اشخاص در داستان ها به جای نام گوینده

17)          در عبارت زیر به ترتیب چند فعل ماضی و چند فعل مضارع وجود دارد.

 مادر در حالی كه می خندید گفت: مادر بزرگ راست می گوید. در راه پیمایی كه با اربعین حسینی مصادف   بود در آغوش عمو ابراهیم به راه پیمایی رفته بودی.

الف)3 ماضی – 2 مضارع                              ب)3 مضارع – 2 ماضی

  پ)4 ماضی – 1 مضارع                              ت)4 مضارع – 1 ماضی

18)          كدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است.

الف)هیهات منا الذله                                              ب)ا... اكبر، خمینی رهبر

 پ)استقلال آزادی، جمهوری اسلامی                        ت)اللهم صل علی محمد و آل محمد

19)          " قند در دل كسی آب كردن " كنایه است از:

الف)خوشحالی فراوان    ب)اشتیاق زیاد      پ)با كسی مهربانی كردن     ت)به كسی علاقه مند بودن

20)          معمولا در مكالمات تلفنی یا نمایشنامه ها به جای نام اشخاص از چه علامتی استفاده می شود.

الف)خط فاصله                      ب)سه نقطه               پ)قلاب            ت)فلش

21)          خلاصه و فشرده ی خواسته ها و آرمان ها ی یك گروه را ................ می گویند.

الف)كلمات قصار               ب)ضرب المثل         پ)شعار                ت)امثال و حكم

22)          لحن شعار چگونه است.

الف)حماسی                   ب)كوبنده و محكم      پ)ناپسند و زشت      ت) الف و ب صحیح است

23)          از متن زیر كدام گزینه استنباط می شود.

 تا هنگامی كه یاور و پشتیبان هم باشید، دشمن نمی تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز می توانید پیروز و ظفرمند به سر برید.

الف)تحمل سختی ها       ب)همدلی و وحدت          پ)همدردی و شجاعت      ت)زیركی و تدبیر

24)          مفهوم اصلی كدام گزینه نادرست است.

الف)صبح صادق قدرت كاذب شكست / رشته های دام اهریمن گسست ( پیروزی حق بر باطل )

ب)ای نام نكوی تو سر دفتر عنوان ها / وی طلعت روی تو زینت ده دیوان ها (نام خدا آغاز گر عنوان ها)

پ)هم قصه ی نا نموده دانی / هم نامه ی نا نوشته خوانی ( آگاهی خداوند به تمام اسرار )

ت)قوّت دین مبین فرموده اش / كائنات آیین پذیر از دوده اش ( همه ی مخلوقات در اختیار خداوند )

25)          " گهر بی هنر زار و خوار است و سست /  به فرهنگ باشد روان تندرست"  این بیت از كیست.

الف)جامی                        ب)نظامی               پ)سعدی              ت)فردوسی

26)          " ز دریای خرد گوهر توان جست / كه دریایی بدان پهناوری نیست " منظور از گوهر چیست.

الف)اصل و نژاد              ب)مروارید              پ)علم و دانش           ت)پول و ثروت

27)          در كدام گزینه همه ی تركیب ها دارای پیشوند هستند.

الف)ناتوانی، خموشی، تیر دان                                  ب)خردمند، مهتر، پهناور

پ)تن پروری،داوری، با خرد                                   ت)بی هنر، نادانی، بی فایده

28)          كلمات ( پرورشگاه – خروش – دانش پژوه – روان كاو ) به ترتیب چند جزء دارند.

الف)3 – 1 – 3 – 2        ب)3- 2 – 3 – 3         پ)2 – 2 – 2 – 2       ت)3 – 1 – 2 – 2

29)          به بهترین بیت در شعر ............ و در غزل ................ می گویند.

الف)شاه بیت–بیت الغزل                                  ب)بیت الغزل–شاه بیت    

پ)شاه بیت–شاه بیت                                     ت)بیت الغزل–بیت الغزل

30)          كدام گزینه در مورد گلستان سعدی صحیح است.

الف)در ده باب نوشته شده و آمیخته به نظم و نثر است.   ب)حكایت های آن بیش تر جنبه ی شوخی دارد.

پ)اساس كتاب بیان حكایت و هدف آن تربیت است.      ت)كل كتاب به نظم نوشته شده است.

31)          منظور شاعر از مصراع دوم چیست.

          هر آن كه ایزد این چهار روزی كرد                 سزد كه شاد زید جاودان و غم نخورد

الف)شایسته است كه شاد باشد و جاودانه زندگی كند و غم و اندوه را به خود راه ندهد.

ب)سزاوار است به دنبال شادی جاودانه باشد و غم نخورد.

پ)شایسته است كه همیشه شاد زندگی كند و غم نخورد.

ت)شایسته است سعی نماید شادی خود را جاودانه كند و غم نخورد.

32)          در كدام گزینه آرایه سجع وجود ندارد.

الف)ملك از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران كمال یابد.

ب)چشم امید به درگاه تو باز است و دست نیاز به رحمت تو دراز.

پ)نادان را به از خاموشی نیست و اگر این مصلحت بدانستی نادان نبودی.

ت)علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.

33)          " ز دریای خرد گوهر توان جست " مفعول در این مصراع كدام است.

الف) دریا                  ب)خرد               پ)دریای خرد              ت)گوهر

34)          تعداد جمله در كدام گزینه با بقیه ی گزینه ها فرق دارد.

الف)بود بی مزد و منت اوستادی                     ز دانش بخشدت هر دم مرادی

ب)به هر یك زین مقاصد چون نهی گوش         مكن از مقصد اصلی فراموش

پ)كم گوی و گزیده گوی چون در                    تا ز اندك تو جهان شود پر

ت)سری سخت و دلی ستوار باید                     كه كار دین و دانش سرسری نیست

35)          عبارت زیر با كدام گزینه قرابت معنایی دارد.

  هرگز كسی به جهل خویش اقرار نكرده است مگر آن كسی كه چون دیگری در سخن باشد هم چنان تمام     ناگفته سخن آغاز كند.

الف)آن تهی مغز را چه علم و خبر                 كه بر او هیزم است یا دفتر

ب)تا مرد سخن نگفته باشد                           عیب و هنرش نهفته باشد

پ)ز دانشور سخن باور توان كرد                   كه نادان هر چه گوید باوری نیست

ت)سخن را سر است ای خردمند و بن             میاور سخن در میان سخن

36)          در بیت زیر منظور از " گهر و فرهنگ"  چیست.

گهر بی هنر زار و خوار است و سست               به فرهنگ باشد روان تندرست

الف)مروارید – دانش و ادب                                  ب)اصل و نژاد – علم و دانش

پ)مروارید – دانش نامه                                       ت)اصل و تبار - ظرفیت

37)          كدام بیت با جمله ی زیر قرابت معنایی دارد.

هر كه در حال توانایی نیكویی نكند، در وقت ناتوانی سختی بیند.

الف)ز دانشور سخن باور توان كرد            كه نادان هر چه گوید باوری نیست

ب)ای كه دستت می رسد كاری بكن           پیش از آن كز تئ نیاید هیچ كار

پ)به راه دانش ای مرد خردمند                 زیانی برتر از تن پروری نیست

ت)توانا بود هر كه دانا بود                       ز دانش دل پیر بنا بود

38)          بیت  "سخن را سر است ای خردمند و بن / میاور سخن در میان سخن" به چه نكته ای اشاره دارد.

الف)سكوت         ب)كم حرفی      پ)بین صحبت كسی حرف نزدن      ت)میانه روی در صحبت

39)          بیت " سری سخت و دلی ستوار باید / كه كار دین و دانش سرسری نیست "  به چه نكته ای اشاره  دارد.

الف)سرسختی در راه دین   ب)توجه به دین و دانش    پ)مقاومت در كسب دانش   ت)همه ی موارد

40)          املای كدام واژه صحیح است.

الف)محظر                 ب)قضب               پ)نغض               ت)تعبیه

41)          كدام گزینه در مورد سفر نامه شاردن نادرست است.

الف)به قلم جهان گرد و سیاح فرانسوی نوشته شده است.

ب)به تقلید از سفر نامه ی ناصر خسرو نوشته شده است.

پ)در آن اطلاعات سودمندی راجع به عهد صفویه آمده است.

ت)شاه عباس به نویسنده ی آن لقب تاجر باشی داده بود.

42)          نهاد جمله ی زیر در كدام گزینه آمده است.

  قلمرو ایران چندان وسیع و گسترده دامن است كه به یك سر تابستان است و دگر سو زمستان است.

الف)تابستان                    ب)زمستان                     پ)قلمرو ایران          ت)گسترده دامن

43)          غلط املایی كدام گزینه بیش تر است.

الف)ایرانیان استعداد و غابلیت فراوان دارند. نرم و انعطاف پذیر و پر آزرم هستند.

ب)ایرانیان موغر و متین می نشینند. سخن گفتن آن ها بسیار ملایم و مهر آمیز است.

پ)قالب خانه های ایران یك طبقه است. بناهای ایران در ساختن گنبد محارت دارند.

ت)فواصل میان قطعات باغ مسطور از اقسام گل است.

44)          كدام یك از جفت واژه ها مترادف نیستند.

الف)جنگ و ستیز             ب)نجیب و با ادب      پ)چكیده و عصاره       ت)سخته و سنجیده

45)          سفر نامه ی شاردن ترجمه ی كیست.

الف)اقبال لاهوری          ب)اقبال یغمایی      پ)صائب تبریزی           ت)میرزا حبیب خراسانی

46)          كدام گزینه با بقیه متفاوت است.

الف)فصول                      ب)اصول                    پ)روابط                    ت)مقصد

 

47)          كدام گزینه نادرست است.

الف)ایرانیان دارای استعداد و هوش خوبی هستند.      ب) دشمن دانا از دوست نادان بهتر است.  

       نهاد                   مسند                   فعل                نهاد              متمم     مفعول  فعل

پ) عاقل عاقبت اندیش است.        ت)ایرانیان در اقسام نامه نگاری القاب و عناوینی به كار می بردند.

     نهاد       مسند        فعل               نهاد                 متمم                مفعول             فعل

48)          بن فعل چه تعداد از افعال زیر صحیح است.

برخیزند (خیز) می نشیند (نشین) می روند (رفت) نمی برند (بر) می گویند (گوی) آوردی (بیاور)

الف)چهار                 ب)پنج                     پ)شش               ت)هفت

49)          پیامبر می فرمایند به فرزندانتان چه ورزش هایی بیاموزید.

الف)شمشیر بازی، كشتی، شنا                               ب)شنا، تیر اندازی، سوار كاری

پ)سوار كاری، شنا، شمشیر بازی                         ت)شنا، كشتی، سوار كاری

50)          در كدام گزینه نقش واژه ی مشخص شده نادرست است.

الف)ملك از خردمندان جمال گیرد. (نهاد)               ب)دین از پرهیزگاران كمال یابد.(متمم)

پ)ز دریای خرد گوهر توان جست(مفعول)              ت)فروغ صبح دانایی كتاب است(مسند)

51)          در كدام گزینه جمع فارسی وجود دارد.

الف)رفتگان                    ب)كوهستان                  پ)اركان                   ت)نمایان

52)          كدام گزینه از آثار جامی نیست.

الف)هفت اورنگ                 ب)نفحات الانس          پ)بهارستان                ت)مخزن الاسرار

53)          " به تقریر لطایف لب گشاید / هزاران گوهر معنی نماید" چه آرایه ای در این بیت به كار رفته است.

الف)تشخیص           ب)تشبیه                      پ)الف و ب صحیح است       ت)تلمیح

54)          در كدام گزینه تمام كلمات جمع مكسر هستند.

الف)قرون، سطوح، قبایل                                        ب)صبور، ایام، آدمیان

پ)پلنگان، اسرار، مدارس                                      ت)قافله، قوم، مسائل

55)          جامی هفت اورنگ را به تقلید از چه كتابی نوشته است.

الف)خمسه ی نظامی          ب)بوستان سعدی           پ)هفت پیكر نظامی       ت)گلستان سعدی

56)          كدام فعل با بقیه فرق دارد.

الف)می چیند               ب)می سازد            پ)می آمد                   ت)می نوازد

57)          در كدام گزینه ضمیر به صورت مفعول به كار رفته است.

الف)ولیكن چو گفتی دلیلش بیار                              ب)كه عشق روی گل با ما چه ها كرد

پ)زدش سیلی و گفت: دور ای پسر                          ت)كه گفتت بر دست رستم ببند

58)          كدام ركن تشبیه شباهت بین اركان را بیان می كند.

الف)اول                ب)دوم                        پ)سوم                               ت)چهارم

59)          ترجیع بند عرفانی معروف اثر كیست.

الف)هاتف اصفهانی        ب)نسیم شمال       پ)محتشم كاشانی             ت)وصال شیرازی

60)          كدام شاعر با بقیه معاصر نیست.

الف)وصال شیرازی     ب)قائم مقام فراهانی      پ)قاآنی شیرازی       ت)هاتف اصفهانی

61)          ................ از شاعران عهد مشروطه است كه اشعار طنز آمیز و انتقادی دارد.

الف)ایرج میرزا         ب)قائم مقام فراهانی       پ)هاتف اصفهانی        ت)نسیم شمال

62)          " برق از شوق كه می خندد بدین سان قاه قاه / ابر از هجر كه می گرید بدین سان زار زار" در این بیت چه آرایه ای وجود دارد.

الف)تضاد – تشخیص – تلمیح                                  ب)تشخیص – تشبیه – تضاد

پ)تشخیص – تكرار – تضاد                                  ت)تشخیص – سجع – تضاد

63)          حدیث " ا... جمیل و یحب الجمال " با كدام مصراع ارتباط دارد.

الف)هر نوع كند نقش و خود از نقش منزه                  ب)چه زشت و چه زیبا همه نقش قلم اوست

پ)هر جنس كند جفت و خود از جفت مبرا                 ت)نی نی نكند زشت نگارنده ی زیبا

64)          .............. شعری است كه شاعر قصد توصیف طبیعت و یا مدح و ستایش كسی یا چیزی را دارد.

الف)قطعه                  ب)مثنوی             پ)قصیده                ت)غزل

65)          در مصراع  " همچو یوسف به سر تخت بر آیی از چاه " چه آرایه ای به كار رفته است.

الف)تلمیح                        ب)ضرب المثل           پ)تشبیه              ت)الف و پ صحیح است

66)          شاعر قرن 11 كه از شاه عباس صفوی عنوان ملك الشعرایی دریافت كرد.

الف)وصال شیرازی            ب)فیض كاشانی           پ)وحشی بافقی       ت)صائب تبریزی

67)          در نوشتن باید به اصل ................ و ..................... توجه كنیم.

الف)زیبا نویسی – ساده نویسی                               ب)ساده نویسی – كوتاهی جمله ها

پ)كوتاهی جمله ها – زیبا نویسی                            ت)زیبا نویسی – تكرار

68)          در بند زیر چه آرایه ای به كار رفته است.

                      گشت از علم و ادب مظهر اسلام عیان

                       شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان

                      خوش بود گر محك تجربه آید به میان

الف)تضمین                ب)تلمیح            پ)ضرب المثل          ت)الف و پ صحیح است

69)          كدام گزینه با بقیه متفاوت است.

الف)ادب مرد به ز دولت اوست                          ب)شرف و منزلت مرد سخندان ادب است

پ)بی ادب می شود از فیض الهی محروم             ت)مرد را معرفت و علم و ادب می باید

70)          املای كدام گزینه صحیح نیست.

الف)طرب                      ب)طعب                          پ)شقاوت                   ت)معدوم

71)          كدام فعل گذرا نیست.

الف)خورد                     ب)خوابید                          پ)خواست                 ت)خواند

72)          روایت " من عرف نفسه فقد عرف ربه " با كدام مهارت زندگی ارتباط دارد.

الف)تفكر خلاق               ب)تصمیم گیری           ب)خود آگاهی                  ت)ارتباط مؤثر

73)          در این بیت نظامی " بسم ا... الرحمن الرحیم  / هست كلید در گنج حكیم " چه آرایه ای به كار رفته است.

الف)تضمین                  ب)تشبیه                     پ)تلمیح                  ت)همه ی موارد صحیح است

74)          افعالی كه علاوه بر نهاد به مفعول نیاز دارند ................ نامیده می شوند.

الف)گذرا                    ب)ناگذرا                    پ)اسنادی                  ت)خاص

75)          كدام مورد از درس های بهلول به جنید نیست.

الف)خوردن لقمه ی حلال                                      ب)خلوص نیت و پاكی دل

پ)كم خوردن و به موقع سخن گفتن                        ت)رضای خدا و ذكر حق

76)          بزرگ ترین غزل سرای تاریخ ادبیات ایران ................ است.

الف)سعدی                  ب)حافظ                    پ)صائب                    ت)هاتف اصفهانی

77)          كدام اثر از بهترین نمونه های ادبیات تعلیمی ایران به شمار می آید.

الف)بوستان و گلستان       ب)مثنوی معنوی        پ)بهارستان               ت)الف و ب صحیح است

78)          فعل .............. با شك و تردید یا شرط و آرزو همراه است.

الف)مضارع ساده           ب)مضارع التزامی          پ)مضارع اخباری       ت)آینده

79)          چرا گاهی شعرا از مخفف كلمات استفاده می كنند.

الف)به خاطر قافیه ی شعر  ب)به خاطر وزن شعر     پ)به خاطر ابیات       ت)به خاطر قافیه و ردیف

80)          كتاب " جامع التمثیل " اثر كیست.

الف)محمد حبله رودی         ب)خواجه رشید الدین فضل ا...   پ)ابوالقاسم قشیری   ت)اقبال یغمایی

81)          كدام فعل با بقیه فرق دارد.

الف)برود                  ب)بنویس                     پ)بسازی                   ت)بخوانم

82)          كدام فعل انجام كاری را در زمان حال و آینده نشان می دهد.

الف)مضارع ساده              ب)مضارع التزامی          پ)مضارع اخباری         ت)آینده

83)          ................ و ................... هنر بزرگی است.

الف)زیبا نویسی و كوتاه نویسی                               ب)كوتاه گویی و زیبا نویسی

پ)ساده نویسی و كوتاه نویسی                                ت)كوتاه گویی و كوتاه نویسی

84)          به كلماتی كه دارای حروف مشترك و از یك جنس هستند چه می گویند.

الف)جناس              ب)سجع                         پ)قافیه                       ت)ردیف

85)          در بیت  " عزت از خواری نشناخته ای / عمر در خاركشی باخته ای " چه آرایه ای به كار رفته است.

الف)تضاد                  ب)جناس                   پ)تشبیه                   ت)سجع

86)          در بیت  " كای فلان چاشت بده یا شامم / نان و آبی كه خورم و آشامم " چه آرایه ای وجود دارد.

الف)مراعات نظیر         ب)جناس                    پ)تضاد           ت)الف و پ صحیح است

87)          " در دولت به رخم بگشادی " مفعول در این مصراع كدام است.

الف)در                       ب)دولت                      پ)رخ              ت)(م) در رخم

88)          املای كدام گزینه صحیح است.

الف)شكر گذاری            ب)صنا                      پ)دلق             ت)حویّت

89)          نوشته ای كه منبع شناخت تاریخ زندگی افراد و سرگذشت آن هاست ................ نام دارد.

الف)خاطره                 ب)شرح حال                      پ)سفر نامه               ت)بیوگرافی

90)          اگر نویسنده شرح حال خود را بنویسد به آن ...................... می گویند.

الف)بیوگرافی               ب)اتو بیوگرافی                پ)خاطره                  ت)سفرنامه

91)          در .......... پرداختن به جزئیات و ویژگی های رفتاری، نوشته را دقیق تر و تأثیر گذارتر می كند.

الف)شرح حال نویسی          ب)خاطره نویسی          پ)سفر نامه نویسی  • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان