تبلیغات
قند پارسی - نمونه سوالات املای دوم راهنمایی ویژه نوبت دوم91-90
تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1391 | 09:38 ق.ظ | نویسنده : صداقتی
سوالات نوبت دوم درس املا پایه دوم
1    یکی از راه های تقویت املا پرورش مهارت خوب (( گوش دادن )) است .     ص           غ

2    معنی کدام کلمه (( خوبان بهشتی )) است ؟
الف) هور                      ب) حور                    ج) هواریون                      د) هیچکدام              

3    فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای کلمه های زیر چه معادل هایی پیشنهاد داده است ؟
الف) اس ام اس                      ب) سایت                        ج) فاکس                       د) ایمیل  
 
4    شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید .
الف) صدای غلغل سماور مادربزرگ در .....................  خانه پیچیده بود . ( حیاط – حیات – هیات )
ب) او اجازه رفتن ...................... ( می خاست – می خواست – می خواصت )
ج) آنها به ...................... عقیده پرداختند . ( اضهار – اظحار – اظهار )

5    کدام گزینه به معنای (( درد و رنج )) است ؟
الف) علم                   ب) طرب                 ج) الم                     د) عمل 

6    املای کدام گزینه با توجه به معنا نادرست است ؟
الف) عرصه : قلمرو          ب) عزت : ارجمندی         ج) انس : دوستی        د) مهاربه : با یکدیگر جنگیدن

7    دو کلمه بنویسید که با حرف (( ج )) آغاز شود .

8    معنای کدام گزینه ها ((خواست ها )) است ؟
الف) اغراض                      ب) اقراض                     ج) اغراز                    د) اغراظ

9    برای کلمات ردیف ((الف)) گزینه درست از ردیف ((ب)) انتخاب کنید . 
                                     الف                         ب
                               1- شست                   1- ارزش
                                2-قدر                       2- عدد 60
                               3-شصت                   3- آبادشده
                               4-معمور                    4- در آب فرو رفته
                                5-غرقه                    5- انگشت دست
                               6-مامور                     6- اجرا کننده ی فرمان

10    در متن زیر غلط های املایی را مشخص کنید و درست آنها را بنویسید .
این ایرانی پرشور وقتی نیرنگ استعمار را در کشورش دریافت نامه ای به مرجعه تقلید شیعیان میرزای شیرازی نوشت تا تنباکو را تهریم کند .
بسا اشخاصی که در نتیجه ی قفلت از گذر عمر استفاده نکردند و به اعماغ این دریا فرو رفتند .
 
11    واژه ی اثاث به معنی (( پایه و بنیاد )) چیزی است .     ص             غ

****************************************************************************
سوالات نوبت دوم درس املا پایه دوم
1- کلماتی را که ارتباط معنایی دارند ، به هم متصل کنید .
              الم                                        درد ورنج
             اساس                                   لوازم خانگی
              اثاث                                       پرچم
              علم                                       پایه و بنیاد

2- در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد  ؟
الف ) تصویر مرغی که رو به سقف قار اوج گرفته بود .
ب) از غذا در همان روز مردی به سراغ امیر آمد .
ج) قالب  خانه های ایران یک طبقه است .
د) وقت عزیز و گران بها هست و از تلف کردن آن جز حسرت و ندامت ثمری نخواهیم برد. 
 
3- املای کدام واژه با توجه به معنای آن غلط است ؟
الف ) شقاوت  : بدبختی                          معمور: امر یا فرمان              تعبیه : قرار دادن

4- در متن زیر 6  غلط املایی پیدا کنید و صحیح آن را بنویسید .
-    درآداب خواب این است که در دل تو بقض و کینه و حسد مسلمانان نباشد وزکر حق باشد .
-    مبادا گزر شتابان عمر  را به مسخره بگیرید و به حرف بزرگ ترهایتان گوش نکنید .
-    نشات و شتاب و اضطراب از ویژگی های نوجوانان است .
-    نادان را به از خموشی نیست و اثر این مسلحت بدانستی نادان نبودی .
-    جمعیّت بی اختیار دست زدند و حلحله کشیدند .

5-  جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .
    الف ) واژه ی مسلم و مسلّم شکل نوشتاری یکسانی دارند  اما در .................   و ....................  با یکدیگر متفاوت اند .
    ب) واژه ی هور به معنای .....................  و حور به معنای ......................  است .
    ج) دو یا چند کلمه که تقریباً دارای معانی یکسانی هستند    ...............................    می گویند .        
******************************************************************************
سوالات نوبت دوم درس املا پایه دوم
 
1    املاکدام گزینه با توجه به معنی آن غلط است ؟
الف) صبا : سرزمینی در عربستان         ب)ضرورت :نیاز          ج) سیم : نقره        د) والا : محصول

2    کلمات ردیف الف را به معنی مناسب در ردیف ب وصل کنید :

الف    ب
واسطه    سپاس
نیت    برخاستن
منت    میانجی
قیام    قصد

3    کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟
الف) عاقل                ب) معقول                    ج) عقل                       د) دریق

4    (( اُنس )) به معنی ..............................  است .
الف) دشمنان              ب)دوستی                    ج) انسان                      د) غم واندوه 

5    هم خانواده واژه های زیر را بنویسید .
الف)فکر (                               )                      ب) قدیر (                       )    

ج) صابر(                                )                        د) کلام(                           )
 
6  -  فرهنگستان زبان فارسی برای کلمه های زیر چه نمادهایی پیشنهاد داده است ؟

الف) کاپ(                         )                      ب) کامپیوتر  (                              )

ج) کد (                            )                        د) موکت(                                    )

7  -  الف) دو کلمه بنویسید که با حرف (خ) پایان یابد ؟

ب) دو کلمه بنویسید که با حرف(ن) آغاز شود ؟

8    متضاد واژه های زیر را بنویسید .
الف) توانایی :                                                                ب) علم :

ج) توانگر:                                                                     د)روشن :

9    شکل درست املای کلمات زیر را با توجه به معنای جمله برای جالی انتخاب کنید .

الف) همه دانش آموزان سرگرم بازی در ............................  مدرسه بودند . ( حیاط / حیات / هیات )

ب) این عمل شما بسیار ............................  و ............................   دارد . ( سواب و عجر / صواب و عجر / ثواب و اجر)

******************************************************************************
 
سوالات نوبت دوم درس املا پایه ی دوم
 
1-    کلمات زیر هنگام اضافه شدن (( ان )) جمع چگونه نوشته می شوند ؟
شنونده – بیننده

2-    املای کدام گزینه با توجه به معنای آن درست نیست ؟
الف) صواب : درست و صحیح                    ب) هور : خوبان بهشتی
اثاث : لوازم خانگی                                   د) معمور : آباد شده

3-    هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید .
اولیا :                                                      تکریم:
حصار :                                                    رضا :

4-    کدام گزینه با کلمه (( طلّاب )) هم خانواده نیست ؟
الف) طب                ب) طلبه                  ج) مطلوب              د) طالب 

5-    کلمه ی مناسب را در جای خالی قرار دهید .
بهار فصل تجدید .................... طبیعت و رویش و جوانه زدن است . ( حیات – حیاط )
6-    مخفّف کلمات زیر را بنویسید .
بارگاه :                                                   سیاه :
ماه :                                                      ستوار :
 
7-    3 سه کلمه ی عربی بنویسید که کاربرد آن در فارسی با شکل عربی آن تفاوتی ندارد ؟

8-    کلمه ی (( نثرند )) به معنی ...............
الف) اندوهگین          ب) غمناک             ج) سرد و بی روح      د) همه موارد 

9-    در واژه های داده شده علامت (( ّ )) را روی حرف مشدد قرار دهید .
مشبک  -  حب الوطن  -  تأسف بار  -  تشنت آرا

10-    در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟
لازم نیست در کارها اجول باشید ، یعنی بدون تفکّر و تعمّل به کاری اقدام کنید ولی همین که تصمیم گرفتید کار ی را انجام دهید بلافاصله شروع کنید و تالّل روا مدارید . کار امروز را به فردا میافکنید .
الف) چهار غلط              ب) دو غلط           ج) سه غلط           د) پنج غلط

**************************************************************************
سوالات نوبت دوم درس املا پایه ی دوم
1  -  الف: در جمله ها  وعبارت های زیر غلط املایی وجودد ارد .آن ها راپیداکنید ودرستشان رابنویسید.

1. جوانان مؤمن وسربازان شجاع این ملت دربرابر تاظش دشمن  مانند سدی بودند.
2.غلیان ها شکسته شد .تنباکو تحریم شد.
3.اخلاق متعالی کمک می کند تا انسانها از غفلت واصارت به درآیند .
4.گویی هریک ابزاری شده اند تا مارا از هویّت اصلی خویش دورسازند وحرمت انسانی کم رنگ وعلم زده گی بوجود آید. (2)

     2  -  ب: در جاهای خالی متن زیر کدام یک از و اژه های داخل پرانتز قرار می گیرد .زیر واژه درست خط بکشید.

تشتّت آرا و ( اقراض-اغراض  )گوناگون ونظریات ناموافق ، نتیجه ی خوب نمی دهد ، که با هیچ زیبایی وتجمّل و هزاران
( رجهان- رجحان) دیگر قابل معاوضه نیست.پس تمام ایرادها و نواقصی را که شما در این یک ساعت به وطن ما نسبت دادید،
آن گاه که بتواند فسطینش را بی غلط ( تلفض-تلفظ) کند با رغم را به دوش بکشد وغم واندوه را تحمّل کنند، روزگا ر ناپدیدار و( زودگذر-زودگزر) است.(2)

    3  -  ج: در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد.املای درست آن ها را بنویسید.
به لطف خداوند بزرگ در همه ی ارصه ها ومیدان ها پرچم ایران اسلامی را برافراشته خواهیم داشت.
حیاحوی کلاغ ها سکوت باغ را می شکست و می گوید :. روزگاری چرتکه، پیک واسترلاب در جامعه نقش داشته اند .رایانه ودیگر تولیدات علمی ، از مضاهر آفرینش گری بنده ی ضعیف خداوند است .(2)

  4    د: در جای خالی عبارت های زیر کدام یک از کلمه ها داده شده  قرار می گیرد.
1.دشمن نمی تواند بر شما ( .............) شود                   الف: قالب                       ب: غالب
3. این گونه آثار را ( ..................) آخرت می دانند.         الف: ثواب                         ب: صواب
 
 5   -: یکی از راههای تشخیص شکل درست املای کلمات توجه به ..................... است.     (  5/.)

8  -:  یکی از راه های تقویت املا ........................... است. (  5/.)

10    حلاوت یعنی :
الف:آرامش                 ب: شیرینی                   ج: خون سردی                      د: میل ورغبت
5/0
 
11-   املای کدام گزینه غلط است.
الف: منبع                           ب: منشع                               ج: مرجع                            د: مرتع
5/0
 
12    کدام یک از کلمات زیر دواملایی نیست.
الف: جرأت                        ب: مسئول                              ج: مصطفی                      د: هیئت
5/0

13    دو واژه (( حیات)) و (( حیاط)) چه رابطه ای با هم دارند؟
الف: مترادف                     ب: متضاد                                         ج: هم آوا                د: دوتلفظی
5/0

نمره با عدد......................... نمره با حروف ......................... محل امضای دبیر

                                                                                 موفق باشید-صداقتی

 


نمایش نظرات 1 تا 30

  • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان