تبلیغات
قند پارسی - نمونه سوالات پیشنهادی درس املای فارسی – پایه سوم راهنمایی
تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1391 | 09:11 ق.ظ | نویسنده : صداقتی

نمونه سوالات پیشنهادی درس املای فارسی پایه سوم راهنمایی

فروردین 1391

1-     گذار برای کدام کلمه مناسب نیست :

الف : قانون                      ب: سپاس                  ج : قیمت                         د: بنیان

2-     املای کدام گزینه با توجه به معنی آن غلط است :

الف: مفتون : شیفته             ب : عزیمت : قصد کردن   

ج : تعمل : اندیشیدن            د: فراغت : آسودگی

3-     کلمات ردیف « الف» را به معنی مناسب در ردیف « ب» وصل کنید : ( در جدول ب یک کلمه اضافی است)

الف

ب

امل

عمارت

عمل

امارت

مستور

پوشیده شده

فرمانروایی

آرزو

آبادکردن

نوشته شده

کار

 

4-     املای کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است :

الف : منصوب : نسبت داده شده           ب : سفیر : فرستاده     

    ج: خرد : کوچک                            د: غره : مغرور

5-     املای کدام گزینه غلط است :

الف : محضر                     ب: فراصت           ج: طنین                         د: تعرض

6-     هم خانواده  کلمات زیر را بنویسید :

الف : محضر                       ب : طب                       ج : علم                       د: عمل 

7-     موارد «الف» را به موارد «ب» وصل کنید :

الف

 

ب

عیال

قریب

ماتم

جزع

طرار

صومعه

 

سوگ

نا آشنا

نزدیک

همسر

بی تابی

دزد

عبادتگاه

 

8-     از واژه های زیر کدام گزینه برای معنی « آگاهی » به کار می رود :

الف : واقف                        ب: وقوف                      ج: وقف                     د: توقع

9-     کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست :

الف : مصاحبت                  ب: صبح                        ج : صحبت                د: مصاحب

10- عار به معنی ........... است .

الف : ننگ                   ب: عیب                     ج: خوبی                    د: الف  وب

 

11- املای کدام گزینه غلط است :

الف :تمسخر            ب: اصلاح                        ج: تحسین                    د: دریق

12- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست :

الف : رجوع             ب : مرجع                       ج : ارجاع                       د: ترجیح

13- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست :

الف : فانی               ب: فنا                             ج : فناپذیر                     د: نفی

14- هم خانواده واژه های زیر را بنویسید :

الف : حکمت          ب: سعادت                    ج: کلام                            د:مانع

15- املای کدام گزینه با توجه به معنی آن درست است :

الف : منصوب : نسبت داده شده     ب : مسطور : پوشیده شده

ج : صفیر : فرستاده                         د: عمارت : آبادکردن

16- درعبارت « مرد فقیه مسئله را باز گفت و سپس از جای خود برخواست و دوست بیمار خود را ترک کرد »چند غلط املایی وجود دارد :

الف : یک                    ب : دو                    ج: سه                 د: چهار

17- در عبارت « بر هر وجحی که در متقدم تعن نکند و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود خوظ ننماید و اگر پوشیده دارند استراغ سمع نکنند » چند غلط املایی مشاهده می شود :

الف : سه                   ب : چهار                ج: پنج                  د: شش

18- کدام گزینه صحیح و کدام گزینه غلط است :

الف : قوس قزح همان رنگین کمان است .     

ب : جاروب شکل دیگری از کلمه جارو می باشد .

ج : یک تمرین خوب برای یادگیری املا ساختن جمله با کلمه های دشوار است .

19- الف : گزار در نمازگزار به معنای ............. است  .    

  ب : گذار در بنیان گذار به معنای ................ است .

20- در واژه های زیر کلمات املایی نادرست را مشخص کرده و صحیح  آن ها را بنویسید :

قهر التفاط وحله رخست فصل غریبی معارج مدحوش

صنع مصاعب مصاحبت معصیت قوس غرح

21- درعبارات زیر شکل املایی کلمات نادرست را مشخص کرده و اصلاح کنید :

الف : آن ها به موزه انسان شناسی رفتن .

ب : یک روزناگهان حیاط معمول شهر متوقف گردید .

یا دآوری: همکاران محترم توجه داشته باشند که در امتحانات پایانی نوبت اول و دوم بایستی 10نمره از املا به صورت تقریری و 10نمره باقیمانده سوال از قسمت های املایی کتاب مثل نمونه کنونی که در دسترس شماست اعمال شود.

برای آسان تر شدن تصحیح املای تقریری می توانید متن املا را از 20نمره تصحیح کنید سپس تقسیم بر 2 نمایید و با نمره سوال املا جمع نمایید.  • قالب وبلاگ | دنیای اس ام اس | سامان